σε

Μπαίνει τέλος στην αναμονή στις ουρές στον ΕΦΚΑ, ηλεκτρονικά η ασφάλιση των προστατευόμενων μελών

Μπαίνει τέλος στην αναμονή στις ουρές στον ΕΦΚΑ, ηλεκτρονικά η ασφάλιση των προστατευόμενων μελών 7

Αναλυτικότερα προβλέπεται ότι «για την εγγραφή άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένου στο Μητρώο ασφαλισμένων του e-ΕΦΚΑ και τη μεταβολή ατομικών στοιχείων υποβάλλεται, κατόπιν ταυτοποίησης, αίτηση με ηλεκτρονικό τρόπο στον διαδικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ και αντλούνται τα απαραίτητα στοιχεία από το μητρώο «ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ», μέσω διαλειτουργικότητας των αναγκαίων πληροφοριακών συστημάτων. Σε περίπτωση που τα αντλούμενα ατομικά στοιχεία δεν είναι επικαιροποιημένα, απαιτείται διόρθωση αυτών στο πληροφοριακό σύστημα του ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ. 

Στο πλαίσιο αυτό με σκοπό την επιτάχυνση και απλοποίηση των διαδικασιών, τίθεται σε παραγωγική λειτουργία νέα ηλεκτρονική υπηρεσία «Χορήγηση Ασφαλιστικής Ικανότητας έμμεσου μέλους και Απογραφής στο μητρώο του e-ΕΦΚΑ».

Με την νέα ηλεκτρονική Υπηρεσία παρέχεται η δυνατότητα διαδικτυακής απογραφής έμμεσου μέλους, σύνδεσής του με τον άμεσα ασφαλισμένο και αυτόματης ενημέρωσης του Μητρώου ασφαλισμένων.

Ως άμεσο αποτέλεσμα η χορηγηθείσα στο άμεσο μέλος ασφαλιστική ικανότητα χορηγείται και στο έμμεσο μέλος.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την δρομολόγηση του αιτήματος είναι ο άμεσα ασφαλισμένος να είναι ταυτοποιημένος στο Μητρώο του e-ΕΦΚΑ και να διαθέτει ασφαλιστική ικανότητα .

Η νέα υπηρεσία απευθύνεται σε άμεσα ασφαλισμένους με ενεργή ασφαλιστική ικανότητα οι οποίοι επιθυμούν να απογράψουν – «συνδέσουν» έμμεσα μέλη προκειμένου να τους αποδοθεί ασφαλιστική ικανότητα.

Έμμεσα ασφαλισμένοι θεωρούνται τα μέλη οικογένειας όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 22 του Νόμου 4529/2018.

Για την υποστήριξη της νέας Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας έχει υλοποιηθεί στον ιστότοπο e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr) η Υπηρεσία:
• «Χορήγηση Ασφαλιστικής Ικανότητας έμμεσου μέλους και Απογραφής στο μητρώο του e-ΕΦΚΑ».
Συστήνεται πριν από την είσοδο στην υπηρεσία ο χρήστης να διαθέτει τους κωδικούς taxisnet, τους ΑΜΚΑ του ιδίου, της /του συζύγου και των εμμέσων μελών.
Η Υπηρεσία παρέχει τις λειτουργικές δυνατότητες:
• Υποβολής αιτήματος – δήλωσης
• Ανάκτησης στοιχείων Μητρώου e-ΕΦΚΑ και ταυτοποίησης του αιτούντος,
• Ελέγχου ενεργής ασφαλιστικής ικανότητας άμεσου ασφαλισμένου.
• Ελέγχου προϋποθέσεων για καταχώρηση των προστατευόμενων μελών.
• Απογραφής της συζύγου ή των προστατευόμενων μελών στο web μητρώο.
• Σύνδεσης τους με τον άμεσα ασφαλισμένο στο ιστορικό ασφάλισης.
• Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας στο σύστημα ΑΤΛΑΣ (είτε απευθείας είτε μέσω ΟΠΣ ΙΚΑ).
Για την υλοποίηση της διαδικασίας αυτής μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ο άμεσα ασφαλισμένος ακολουθεί τα εξής βήματα:

1. Επιλέγει μέσω του ιστότοπου του e- ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr) τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για τους Ασφαλισμένους

2. Καταχωρεί τον προσωπικό κωδικό Taxisnet και τον ΑΜΚΑ για την ταυτοποίηση των στοιχείων του μέσω της Γ.Γ.Π.Σ και του ΑΜΚΑ- ΕΜΑΕΣ. Για περιπτώσεις μη ταυτοποίησης εμφανίζονται προειδοποιητικά μηνύματα προκειμένου ο ασφαλισμένος να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες.

3. Η έγκριση της αποδοχής του διαπιστευτηρίου ταυτοποίησης των ατομικών στοιχείων επιτρέπει την Είσοδο στην εφαρμογή «Χορήγηση
Ασφαλιστικής Ικανότητας έμμεσου μέλους και Απογραφής στο μητρώο του e-ΕΦΚΑ»

4. Με την επιλογή « Απογραφή » εμφανίζονται τα ατομικά στοιχεία του άμεσα ασφαλισμένου ,όπως είναι καταχωρημένα στο μητρώο του e- ΕΦΚΑ (Ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ και Α.Σ)

5. Προκειμένου ο ασφαλισμένος να μπορέσει να καταχωρήσει τα στοιχεία του έμμεσου μέλους απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η αποδοχή της Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν.1599/1986 άρθρο 8, με την οποία δηλώνεται η ορθότητα τους.

6. Καταχώρηση των στοιχείων του/της συζύγου.

Σε περίπτωση μη ορθής καταχώρησης ΑΦΜ ή ταυτότητας εμφανίζονται προειδοποιητικά μηνύματα προκειμένου να προβεί στις απαραίτητες διορθώσεις.

7. Καταχώρηση των στοιχείων των εμμέσων μελών.

Σε περίπτωση μη ορθής καταχώρησης ΑΦΜ ή ταυτότητας εμφανίζονται προειδοποιητικά μηνύματα προκειμένου να προβεί στις απαραίτητες
διορθώσεις.

8. Υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης επιλέγοντας το κουμπί «Υποβολή Αίτησης».

9. Ενημέρωση του ασφαλισμένου για την επιτυχή αποστολή του αιτήματος του καθώς και για τον αριθμό αίτησης με τον οποίο καταχωρήθηκε στο πληροφοριακό σύστημα του e- ΕΦΚΑ.

Ο χρήστης μετά την επιτυχή υποβολή του αιτήματος, μέσω των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών προς Ασφαλισμένους/Ατομικά Στοιχεία, μπορεί να επιβεβαιώσει πλέον τα εξαρτώμενα μέλη του.

Dikaiologitika.gr

Αναφορά Δημοσίευσης

Τι νομίζεις;

Καιρός σήμερα 8 Φεβρουαρίου: Η πρόγνωση για τη Δευτέρα 21

Καιρός σήμερα 8 Φεβρουαρίου: Η πρόγνωση για τη Δευτέρα

Σε κάποιες συσκευασίες τροφίμων διαρρέει άργυρος στο περιεχόμενο: Τι έδειξε νέα έρευνα! 23

Σε κάποιες συσκευασίες τροφίμων διαρρέει άργυρος στο περιεχόμενο: Τι έδειξε νέα έρευνα!