σε

ΕΦΚΑ: Πως θα ασφαλίζονται τα μέλη των Κοινωνικών Συνεταιριστικών επιχειρήσεων

ΕΦΚΑ: Πως θα ασφαλίζονται τα μέλη των Κοινωνικών Συνεταιριστικών επιχειρήσεων 9

Ειδικότερα τα μέλη της Κοιν.Σ.Επ. με μόνη την ιδιότητα του μέλους, απαλλάσσονται από κάθε ασφαλιστική υποχρέωση, ενώ για τα μέλη της που είναι και εργαζόμενοι, προβλέπεται ασφαλιστικό καθεστώς εξαρτημένης εργασίας.

Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις ανάλογα με τον ειδικότερο σκοπό τους διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: α) Κοιν.Σ.Επ.Ένταξης ,οι οποίες διακρίνονται στις κάτωθι υποκατηγορίες : αα) Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης Ευάλωτων Ομάδων αβ) Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης Ειδικών Ομάδων αγ) Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) του άρθρου 12 του Ν.2712/1999 και β) Κοιν.Σ.Επ. Συλλογικής και Κοινωνικής ωφέλειας.

Η συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου μόνο με την ιδιότητα του μέλους σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις δεν του προσδίδει εμπορική ιδιότητα και δεν δημιουργεί ατομικές ασφαλιστικές ή φορολογικές υποχρεώσεις. Η ιδιότητα του μέλους της εν λόγω Επιτροπής είναι άμισθη.

Στις περιπτώσεις που με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αποφασιστεί η παροχή αποζημίωσης στα πρόσωπα αυτά, η αποζημίωση αυτή δεν αποτελεί μισθό και δεν δημιουργεί δικαιώματα ή αξιώσεις από τις διατάξεις της εργατικής ή ασφαλιστικής νομοθεσίας.

Στην περίπτωση που τα μέλη της Κοιν.Σ.Επ. είναι και εργαζόμενοί της, προβλέπεται ασφαλιστικό καθεστώς εξαρτημένης εργασίας σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρου 17 του Ν.4430/2016.

Αμείβονται για την παρεχόμενη εργασία και έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία. Υπόχρεη προς απόδοση των ασφαλιστικών εισφορών προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης είναι η Κοιν.Σ.Επ.

Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι τα μέλη της Κοιν.Σ.Επ. με μόνη την ιδιότητα του μέλους, απαλλάσσονται από κάθε ασφαλιστική υποχρέωση, ενώ για τα μέλη της που είναι και εργαζόμενοι, προβλέπεται ασφαλιστικό καθεστώς εξαρτημένης εργασίας.

Dikaiologitika.gr

Αναφορά Δημοσίευσης

Τι νομίζεις;

Μαγνήσιο: Σε ποιες τροφές υπάρχει και ποια τα συμπτώματα έλλειψης 21

Μαγνήσιο: Σε ποιες τροφές υπάρχει και ποια τα συμπτώματα έλλειψης

Κεφαλονιά: Κλιμάκιο της Νέας Δημοκρατίας στις πληγείσες περιοχές 23

Κεφαλονιά: Κλιμάκιο της Νέας Δημοκρατίας στις πληγείσες περιοχές