σε

Μείωση ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα

Μείωση ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα 7

Με την εν λόγω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, επιτυγχάνεται, στο πλαίσιο στήριξης της αγοράς εργασίας και παροχής κινήτρων στις επιχειρήσεις για τη διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας, αφενός άμεση αύξηση στις αποδοχές των εργαζομένων και αφετέρου μείωση του μη μισθολογικού κόστος ανά απασχολούμενο.

Έτσι από την 1η Ιανουαρίου 2021 οι ασφαλιστικές εισφορές των μισθωτών εργαζομένων σε φορείς εκτός δημόσιων υπηρεσιών, αποκεντρωμένων διοικήσεων, Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και νομικών προσώπων αυτών, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου εντός Γενικής Κυβέρνησης, μειώνονται κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες από το ύψος που είχε διαμορφωθεί την 1η.6.2020.

Η εν λόγω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών ισχύει για το έτος 2021 αποκλειστικά για τους απασχολούμενους (πλήρους, μειωμένης ή εκ περιτροπής απασχόλησης) στον ιδιωτικό τομέα.

Το τακτικό και έκτακτο (Ι.Δ.Α.Χ. και Ι.Δ.Ο.Χ.) προσωπικό των δημόσιων υπηρεσιών, αποκεντρωμένων διοικήσεων, Ο.Τ.Α. (α΄ και β΄ βαθμού) και νομικών προσώπων αυτών, Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και Ν.Π.Ι.Δ. εντός Γενικής Κυβέρνησης, εξαιρείται ρητά από τη σχετική ρύθμιση.

Σε εφαρμογή των κοινοποιούμενων διατάξεων, που προβλέπουν μείωση ασφαλιστικών εισφορών από 01.01.2021 έως 31.12.2021, αποκλειστικά για μισθωτούς/ ημερομισθίους απασχολούμενους με πλήρη, μειωμένη ή εκ περιτροπής απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα, οι υπηρεσίες προέβησαν στις εξής ενέργειες:

asfalistikeseisfores

Dikaiologitika.gr

Αναφορά Δημοσίευσης

Τι νομίζεις;

Καιρός σήμερα 1 Φεβρουαρίου: Η πρόγνωση για τη Δευτέρα 21

Καιρός σήμερα 1 Φεβρουαρίου: Η πρόγνωση για τη Δευτέρα

Δεν αλλάζουν τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης για όσους έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα