σε

Πώς θα υποβληθούν οι ΑΠΔ από τις ακτοπλοϊκές, για τις οποίες το κράτος θα καλύψει τις ασφαλιστικές εισφορές από 1.7.2020 έως 30.09.2020

Πιο αναλυτικά:

1. Οι εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές για τις επιχειρήσεις – εργοδότες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των ακτοπλοϊκών μεταφορών, και έχουν Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που περιλαμβάνεται καταβάλλονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για το χρονικό διάστημα από 01.07.2020 έως 30.09.2020. 

2. Στη ρύθμιση υπάγονται οι επιχειρήσεις -εργοδότες με Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ):

Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Περιγραφή

50.10

Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών

50.30

Εσωτερικές πλωτές μεταφορές επιβατών

52.22

Δραστηριότητες συναφείς με τις πλωτές μεταφορές

Σε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες πενταψήφιων, εξαψήφιων και οκταψήφιων.

3. Η ρύθμιση αφορά στις εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές για το σύνολο των κλάδων ασφάλισης στους οποίους υπάγεται το προσωπικό που απασχολείται στις επιχειρήσεις – εργοδότες της παρ. 1 και για το οποίο προκύπτει, βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων, υποχρέωση ασφάλισης στο πρώην ΝΑΤ.

4. Η ρύθμιση δεν εφαρμόζεται σε συμβάσεις ναυτολόγησης οι οποίες κατά το ανωτέρω διάστημα είναι σε αναστολή με βάση τις διατάξεις του άρθρου εξηκοστού τρίτου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86), όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την από 01.05.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α’ 104).

5. Για την υπαγωγή στη ρύθμιση πρέπει να υπάρχει ενεργό ναυτολόγιο ή κατάσταση πληρώματος του ν. 2575/1998 (Α’ 23) και τα πλοία να μην τελούν σε παροπλισμό ή αργία.

6. α. Για κάθε μηνιαία μισθολογική περίοδο υποβάλλεται Αναλυτική Περιοδική Δήλωση Ναυτικών (ΑΠΔ Ναυτικών) τύπου Κανονική (κωδ. 01) ή Συμπληρωματική (κωδ. 04) ή Επανυποβολή (κωδ. 03) σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Φ.80000/ οικ.46214/1903/06.10.2017υπουργική απόφαση (Β’ 3677) και την υπ’ αρ. 48/22.12.2017 εγκύκλιο του e-ΕΦΚΑ. Οι επιδοτούμενες ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη τίθενται με κωδικό απαλλαγής (3.16) 610 στο πρότυπο υποβολής της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης.

β. Οι επιχειρήσεις – εργοδότες υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν στις Υπηρεσίες του π. ΝΑΤ τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) πριν από την υποβολή της ΑΠΔ Ναυτικών περιόδου Ιουλίου 2020, σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμοδίων υπηρεσιών του.

γ. Το π. ΝΑΤ συγκεντρώνει, βάσει των υποβληθεισών ΑΠΔ Ναυτικών, τα μηνιαία στοιχεία των απαιτητών ερ-γοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών που βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό, τα αποστέλλει στη αρμόδια υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ και τα κοινοποιεί στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

7. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής ΑΠΔ Ναυτικών ή εκπρόθεσμης καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένου από τις επιχειρήσεις – εργοδότες επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προσαυξήσεις, οι οποίες βαρύνουν τις επιχειρήσεις – εργοδότες.

Dikaiologitika.gr

Αναφορά Δημοσίευσης

Τι νομίζεις;

Κρέατα στην κατάψυξη: Το μόνο πράγμα που πρέπει να κάνεις πάντα πριν καταψύξεις κρέας 11

Κρέατα στην κατάψυξη: Το μόνο πράγμα που πρέπει να κάνεις πάντα πριν καταψύξεις κρέας

Φούρνος μικροκυμάτων: 5 άγνωστοι κίνδυνοι από τη χρήση τους και 6 τροφές που γίνονται τοξικές στα μικροκύματα 13

Φούρνος μικροκυμάτων: 5 άγνωστοι κίνδυνοι από τη χρήση τους και 6 τροφές που γίνονται τοξικές στα μικροκύματα