σε

Συστήνουν εκτάκτως κλιμάκια για να προλάβουν αναδρομικά συντάξεων και απονομές

Συστήνουν εκτάκτως κλιμάκια για να προλάβουν αναδρομικά συντάξεων και απονομές 7

Νέα κλιμάκια για την απονομή των συντάξεων συστήνει ο e-ΕΦΚΑ για το 2021 σύμφωνα με επείγουσα εγκύκλιο του.  Όπως αναφέρεται μέχρι την Παρασκευή 15 Ιανουαρίου οι εργαζόμενοι στον e-ΕΦΚΑ θα πρέπει να καταθέσουν Δήλωση συμμετοχής στα κλιμάκια σε σχετική εφαρμογή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: intranet.efka.gov.gr/klimakia.

Οι εν λόγω εργαζόμενοι που θέλουν να συμμετέχουν πρέπει να γνωρίζουν και να επιτελούν αποκλειστικά τα εξής αντικείμενα: απονομή παροχών (κύριας και επικουρικής σύνταξης, εφάπαξ, εξωιδρυματικού επιδόματος, λοιπών παροχών), ανακεφαλαίωση χρόνου ασφάλισης, έλεγχος καταβολής εισφορών, αναγνώριση και διαπίστωση χρόνων ασφάλισης, εκκαθάρισης συντάξεων. Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο αποφασίστηκε για το έτος 2021 η συγκρότηση και η λειτουργία, στην Κεντρική Υπηρεσία και στις Περιφερειακές Οργανικές μονάδες του e-ΕΦΚΑ με σκοπό την επιτάχυνση της απονομής των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης και την αποπληρωμή των οφειλόμενων αναδρομικών ποσών που αφορούν σε αυτές:

α) Κλιμακίων-Ομάδων Εργασίας Διοίκησης για το συντονισμό και την υποστήριξη των Κλιμακίων-Ομάδων, Υποομάδων Εργασίας,

β) Κλιμακίων-Ομάδων και Υποομάδων Εργασίας Απονομής και Εκκαθάρισης Συντάξεων, Ανακεφαλαίωσης, Ελέγχου Καταβολής Εισφορών, Αναγνώρισης και Διαπίστωσης Χρόνων Ασφάλισης.
Τα Κλιμάκια-Ομάδες και Υποομάδες Εργασίας στελεχώνονται από τους υπαλλήλους που εργάζονται στα αρμόδια τμήματα του e-ΕΦΚΑ κατόπιν εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής και θα οριστούν με αποφάσεις Διοικητή του e-ΕΦΚΑ, υπό την προϋπόθεση ότι γνωρίζουν και επιτελούν αποκλειστικά τα εξής αντικείμενα: απονομή παροχών (κύριας και επικουρικής σύνταξης, εφάπαξ, εξωιδρυματικού επιδόματος, λοιπών παροχών), ανακεφαλαίωση χρόνου ασφάλισης, έλεγχος καταβολής εισφορών, αναγνώριση και διαπίστωση χρόνων ασφάλισης, εκκαθάρισης συντάξεων.

H Δήλωση συμμετοχής στα κλιμάκια βρίσκεται σε σχετική εφαρμογή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://intranet.efka.gov.gr/klimakia με προθεσμία υποβολής της μέχρι 15.1.2021.

Η εφαρμογή αναγνωρίζει τα βασικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο και υπηρεσία), όπως αυτά τηρούνται στο σύστημα Compass και τα εμφανίζει στην οθόνη. Ο χρήστης επιλέγει το τμήμα στο οποίο υπηρετεί και τον ρόλο που θα έχει στο κλιμάκιο στο οποίο επιθυμεί να συμμετάσχει.

Η συγκρότηση των κλιμακίων γίνεται με αποφάσεις του Διοικητή του e-ΕΦΚΑ. Τα μέλη των Κλιμακίων Ομάδων και Υποομάδων Εργασίας θα καθοριστούν με απόφαση Διοικητή του e-ΕΦΚΑ.

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ-ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Τα Κλιμάκια-Ομάδες, Υποομάδες Εργασίας συγκροτούνται ως εξής: Α) Κλιμάκιο Διοίκησης Έργου, αποτελούμενο από:

1. Τον Υποδιοικητή Γ’ του e-ΕΦΚΑ, ως επικεφαλής του κλιμακίου

2. Τον Υποδιοικητή Δ’ του e-ΕΦΚΑ, ως αναπληρωτή του επικεφαλής του κλιμακίου

3. Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων

4. Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα

5. Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Παροχών και Υγείας

6. Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Εισφορών

7. Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης, Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης

8. Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων

9. Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

10. Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών

11. Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικής και Ανάπτυξης

12. Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσιών και Διαχείρισης Λειτουργίας

13. Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Διεθνών Συνεργασιών

14. Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών

15. Τη Συντονίστρια του ΚΕΑΟ

16. Τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης Διοίκησης

Το έργο του Κλιμακίου Διοίκησης Έργου περιλαμβάνει την εξασφάλιση της τήρησης των όρων συμμετοχής των μελών των Κλιμακίων-Ομάδων Εργασίας, την εξειδίκευση του αντικειμένου τους, τον συντονισμό και τον έλεγχο της λειτουργίας τους, την αξιολόγηση της εργασίας των υπαλλήλωνμελών και τη διαπίστωση της επίτευξης του μηνιαίου ποσοτικού στόχου που τίθεται για κάθε ομάδα εργασίας. Το Κλιμάκιο Διοίκησης Έργου κατά τη διάρκεια λειτουργίας των Κλιμακίων-Ομάδων Εργασίας, συντάσσει τρεις (3) εκθέσεις προόδου για την αποτίμηση του έργου κάθε κλιμακίου.

Η πρώτη έκθεση προόδου αφορά στη χρονική περίοδο από τον Ιανουάριο 2021 έως τον Απρίλιο 2021, η δεύτερη στη χρονική περίοδο από τον Μάιο 2021 έως τον Αύγουστο 2021 και η τρίτη από τον Σεπτέμβριο έως και Δεκέμβριο 2021.

Το Κλιμάκιο Διοίκησης Έργου διατηρεί το δικαίωμα επαναπροσδιορισμού των ανωτέρω στόχων, με βάση τις περιοδικές εκθέσεις προόδου του έργου κάθε Κλιμακίου-Ομάδας Εργασίας, καθώς και τη συνολική αποτίμηση του έργου στο τέλος του 2021.

Β) Κλιμάκιο Συντονισμού των εργασιών των Κλιμακίων-Ομάδων Απονομής Συντάξεων, αποτελούμενο από:

1. Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Νομοθεσίας και Συντονισμού Συντάξεων, ως επικεφαλής του κλιμακίου συντονισμού

2 .Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Νομοθεσίας και Συντονισμού Συντάξεων και Εφάπαξ Δημοσίου, ως αναπληρωτή του επικεφαλής του κλιμακίου συντονισμού

3. Τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Νομοθεσίας Ε.Ε. και ΔΣΚΑ

4. Τους Προϊστάμενους των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Παροχών και Υγείας

5. Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Εκκαθάρισης και Πληρωμής Συντάξεων

6. Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης

7. Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού

8. Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Προμηθειών

9. Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Μελετών

10. Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Εκκαθάρισης και Πληρωμής Παροχών

11. Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Συντονισμού και Υποστήριξης Υπηρεσιών

12. Τους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Γ) Κλιμάκιο Συντονισμού των εργασιών των Κλιμακίων-Ομάδων Ανακεφαλαίωσης, Ελέγχου Καταβολής Εισφορών, Αναγνώρισης και Διαπίστωσης Χρόνων Ασφάλισης, αποτελούμενο από:

• Τους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Εισφορών  Προϊσταμένους των Τμημάτων Ασφάλισης και Τμημάτων Εσόδων της Γενικής Διεύθυνσης

• Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών, κατόπιν ορισμού.

Το έργο των ανωτέρω Β και Γ Κλιμακίων Συντονισμού περιλαμβάνει το συντονισμό των μελών των Περιφερειακών Κλιμακίων Συντονισμού και Κλιμακίων-Ομάδων-Εργασίας των οργανικών μονάδων του e-ΕΦΚΑ κατ’ αντικείμενο, στο ανατιθέμενο σε αυτά έργο, τη συλλογή των στοιχείων παραγωγικότητας κατ’ αντικείμενο εργασίας και της απόδοσης όσων μετέχουν, την παρακολούθηση της πορείας των εργασιών και της επίτευξης των στόχων.

Δ) Κλιμάκιο Υποστήριξης της Σύστασης και Λειτουργίας των Κλιμακίων – Ομάδων Εργασίας.

Το Κλιμάκιο Υποστήριξης της Σύστασης Λειτουργίας αποτελείται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Συντονισμού Ελέγχων και από υπαλλήλους, κατόπιν ορισμού:

1. της Γενικής Διεύθυνσης Παροχών και Υγείας

2. της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων

3. της Διεύθυνσης Διοίκησης

4. της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Συντονισμού Ελέγχων

5. της Διεύθυνσης Εκκαθάρισης και Πληρωμής Συντάξεων

6. της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης

7. της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού

8. της Διεύθυνσης Προμηθειών

9. της Διεύθυνσης Μελετών

10. της Διεύθυνσης Συντονισμού και Υποστήριξης Υπηρεσιών

11. του Τμήματος Μισθοδοσίας

Το έργο του κλιμακίου Υποστήριξης της Λειτουργίας περιλαμβάνει την υποστήριξη των συμμετεχόντων στα Κλιμάκια-Ομάδες Εργασίας σε γνωστικά αντικείμενα όσο και σε διαδικαστικά θέματα, κατά τη πορεία των εργασιών την εκπαίδευση του προσωπικού του e-ΕΦΚΑ στην πιστοποίηση του χρόνου ασφάλισης και στην απονομή των συντάξεων, την κατάλληλη διάταξη του ανθρώπινου δυναμικού κατά την ένταξη των συμβασιούχων και συνταξιούχων στο μηχανισμό απονομής, την προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού για τη λειτουργία με τηλεργασία και τη δημιουργία μηχανισμού συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων απόδοσης.

Ε) Περιφερειακά Κλιμάκια Συντονισμού:

Τα Περιφερειακά Κλιμάκια Συντονισμού συστήνονται στο επίπεδο κάθε Περιφερειακής Υπηρεσίας Συντονισμού (ΠΥΣΥ) και αποτελούνται από:

• Τον προϊστάμενο της ΠΥΣΥ ως επικεφαλής,

• Τους προϊσταμένους Διεύθυνσης των οργανικών μονάδων στις οποίες συστήνονται Κλιμάκια Ομάδες Εργασίας

Κάθε Περιφερειακό Κλιμάκιο Συντονισμού θα πρέπει να συντονίζει, να κατευθύνει και να εποπτεύει το έργο των Κλιμακίων-Ομάδων Εργασίας των οργανικών μονάδων της περιφέρειας τους και να φροντίζει για την παραγωγή έργου, ώστε τα Κλιμάκια-Ομάδες Εργασίας να δύνανται να πετύχουν τη μέγιστη δυνατή απόδοση και τους μηνιαίους στόχους, για την επίτευξη των οποίων θα είναι υπεύθυνο. Επίσης, θα πρέπει να συλλέγουν στοιχεία παραγωγικότητας και να συντάσσουν μηνιαία αναφορά προόδου του έργου των Κλιμακίων-Ομάδων Εργασίας των εποπτευόμενων οργανικών μονάδων, τα οποία αποστέλλουν στο Κλιμάκιο Διοίκησης.

ΣΤ) Κλιμάκια-Ομάδες-Εργασίας σε κάθε οργανική μονάδα του e-ΕΦΚΑ,

Έργο των Κλιμακίων-Ομάδων-Εργασίας θα είναι ο προσδιορισμός και η πιστοποίηση του χρόνου ασφάλισης στον e-ΕΦΚΑ, ο έλεγχος καταβολής των εισφορών, η αναγνώριση χρόνων ασφάλισης, και η απονομή των συντάξεων, επιδομάτων & εφάπαξ παροχών καθώς και η εκκαθάριση αυτών.

Dikaiologitika.gr

Αναφορά Δημοσίευσης

Τι νομίζεις;

ΟΠΕΚΑ: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις για το επίδομα παιδιού 2021 - Κλείνει το Α21 2020 21

ΟΠΕΚΑ: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις για το επίδομα παιδιού 2021 – Κλείνει το Α21 2020

Εθελοντική αιμοδοσία για την στήριξη των νοσοκομείων λόγω της πανδημίας 23

Εθελοντική αιμοδοσία για την στήριξη των νοσοκομείων λόγω της πανδημίας