σε

ΥΠΕΘΑ: Ποιοι δικαιούνται λουτροθεραπεία και αεροθεραπεία

Λουτροθεραπεία

1. Δικαιούνται, εφόσον κριθούν από τις Υγειονομικές Επιτροπές ότι έχουν ανάγκη αυτής, με βάση την πάθηση από την οποία κατέστησαν ανάπηροι και την κατάσταση της υγείας τους κατά τον χρόνο εξέτασής τους, οι παρακάτω κατηγορίες αναπήρων:

α. Αξιωματικοί Πολεμικής Διαθεσιμότητας Στρατού Ξηράς, Πολεμικού Ναυτικού, Πολεμικής Αεροπορίας και πρώην Χωροφυλακής.

β. Αξιωματικοί του Ν.2588/21 και του Ν.875/79 Πολεμικής Αποστρατείας.

γ. Αξιωματικοί του Ν.362/43

δ. Πολέμου Οπλίτες, κατά την έννοια του άρθρου 1 του Ν∆.1044/71, όπως συμπληρώθηκε από το άρθρο 1 του Ν.1043/80 και της Εθνικής Αντίστασης κατά την έννοια του ΑΝ.1855/51, Ν∆.412/70 και Ν.1543/85.

ε. Πρώην Αστυνομίας Πόλεων, που υπάχθηκαν στο Ν.Δ 330/47. στ. Σωμάτων Ασφαλείας του Ν.1579/50.

ζ. Ειρηνικής Περιόδου του Ν.1370/44, που έπαθαν κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους και ένεκα αυτής, οι οποίοι λαμβάνουν σύνταξη.

η. Αγωνιστές του Αντιδικτατορικού Αγώνα του Ν.1543/85.

θ. Αγωνιστές του Δημοκρατικού Στρατού του Ν.1863/89.

ι. Πολέμου Αμάχου Πληθυσμού του Ν.812/43, όπως ισχύει σήμερα.

ια. Αμάχου πληθυσμού του Ν.1863/89.

2. Δκαιούνται κατ’ εξαίρεση τα θύματα:

α. Πολέμου.

β. Εθνικής Αντίστασης.

γ. Ειρηνικής Περιόδου του Ν.1370/44.

δ. Αγωνιστών Αντιδικτατορικού Αγώνα του Ν.1543/85.

ε. Αγωνιστών του Δημοκρατικού Στρατού του Ν.1863/89.

στ. Πολέμου Αμάχου Πληθυσμού του Ν.812/43, όπως ισχύει σήμερα.

ζ. Αμάχου Πληθυσμού του Ν.1863/89.

Εφόσον υπάρχει δυνατότητα εξυπηρέτησης αυτών από τα οριζόμενα Κέντρα Λουτροθεραπείας Αναπήρων Πολέμου.

Σε περίπτωση μη ύπαρξης δυνατότητας εξυπηρέτησης ορισμένου αριθμού θυμάτων, κατά το έτος 2021, αυτά τα θύματα θα εξυπηρετηθούν κατά προτεραιότητα το επόμενο έτος.

Δεν δικαιούνται οι πολιτικοί συνταξιούχοι και οι ανάπηροι που λαμβάνουν επίδομα αεροθεραπείας.

Δικαιούμενοι επιδόματος αεροθεραπείας είναι:

α. Οι ανάπηροι που αναφέρονται στην παρ. 1.

β. Οι πολιτικοί συνταξιούχοι, οι οποίοι έπαθαν πρόδηλα και αναμφισβήτητα εξαιτίας της πολιτικής υπηρεσίας τους, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 754.6/117/3912/23-4-69 απόφαση του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

γ. Όσοι λαμβάνουν επίδομα φυματικού ή νόσου φυματιώδους φύσης δικαιούνται το επίδομα αεροθεραπείας, σύμφωνα με τον Ν.4605/66, χωρίς να εξετάζονται από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή.

Με το άρθρο 12 του Ν.3036/02 ορίζεται ότι η εξέταση γίνεται κάθε δέκα έτη. Για τη δεκαετία που θα διανύσουμε έχουν υποβληθεί σε αυτήν την εξέταση κατά το έτος 2020.

Όσοι δεν εξετάστηκαν κατά το έτος 2020 δύνανται να εξεταστούν το έτος 2021 και θα ισχύει έως και το έτος 2029.

Διευκρινίζεται ότι δεν δικαιούνται αεροθεραπείας οι ανάπηροι για τους οποίους έχει εγκριθεί λουτροθεραπεία.

Η εξέταση των αναπήρων και θυμάτων που δικαιούνται λουτροθεραπείας και αεροθεραπείας θα γίνει από τις 26 Φεβρουαρίου έως τις 26 Απριλίου 2021, με αυτοπρόσωπη παρουσία των προαναφερθεισών κατηγοριών, ενώπιον των επιτροπών που θα συγκροτηθούν.

Σε περίπτωση που λόγω ασθενείας δεν είναι δυνατή η αυτοπρόσωπη παρουσία, θα κατατίθενται από τους οικείους τους ή τα σωματεία τα απαραίτητα δικαιολογητικά με βεβαίωση γιατρού ή νοσοκομείου για την αδυναμία προσέλευσης.

Οι υγειονομικές Αρχές οφείλουν να υποβάλλουν τα στοιχεία των γνωματεύσεων και τα δικαιολογητικά στη ΓΔΟΣΥ/ΔΕΠΑΘΑ (Γενική Διεύθυνση Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης/Διεύθυνση Εφέδρων Πολεμιστών Αγωνιστών Θυμάτων και Αναπήρων Πολέμου) το αργότερο έως τις 6 Μαΐου 2021.

Dikaiologitika.gr

Αναφορά Δημοσίευσης

Τι νομίζεις;

Καιρός σήμερα 2 Φεβρουαρίου: Η πρόγνωση για την Τρίτη 19

Καιρός σήμερα 2 Φεβρουαρίου: Η πρόγνωση για την Τρίτη

Ζητούν αύξηση των 534 ευρώ οι εργαζόμενοι στον τουρισμό και επισιτισμό